กรุงศรี SMS Banking

 
 

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS เป็นบริการที่ให้ความรวดเร็ว สะดวกสบาย ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน SMS บนโทรศัพท์
มือถือของคุณ ปลอดภัยด้วยการลงทะเบียนเมื่อใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีของคุณ สามารถใช้งานได้กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
AIS, DTAC และ True Move

 


ลักษณะบริการ
เป็นบริการแจ้งข้อมูลทางการเงิน และบริการสอบถามข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลทั่วไปของธนาคารผ่าน SMS โดยให้บริการใน
4 รูปแบบ ดังนี้

บริการแจ้งข้อมูลทางการเงิน (Financial Alert)
บริการแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้รับโอนผ่านตู้ ATM (Money Transfer Alert)
บริการสอบถามข้อมูลทางการเงิน (Financial Inquiry)
บริการการสอบถามข้อมูลทั่วไปของธนาคาร (Bank Information Inquiry)

1. บริการแจ้งข้อมูลทางการเงิน (Financial Alert)
เพียงลงทะเบียนสมัครบริการ ที่ตู้กรุงศรี ATM หรือสาขาของธนาคาร จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งข้อมูลทางการเงินต่างๆ
ผ่าน SMS ได้ทันที

- แจ้งเมื่อมีเงินรับเข้าบัญชี (Money Deposit Alert) รายการเงินรับเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ
  ผู้ใช้บริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
- แจ้งเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน หรือ บัตรกรุงศรี วีซ่า เดบิต (Debit Card Usage Alert) แจ้งผล
  ทุกรายการทันที เมื่อคุณชำระค่าสินค้า / บริการที่ร้านค้าทั่วไปด้วยบัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็กตรอน หรือ บัตรกรุงศรี วีซ่า เดบิต
  ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)
- แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment Debit Result Alert) แจ้งผลทันทีเมื่อธนาคารตัดบัญชีเพื่อชำระค่าใช้จ่าย
  ต่างๆ ที่คุณสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ โดยแจ้งว่าได้มีการหักบัญชีสำเร็จหรือไม่
- แจ้งเมื่อบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Account No-Movement Alert) สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่มียอดคงเหลือน้อยกว่า 2,000 บาท
  ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีนานติดต่อกันเกิน 3 เดือน และจะแจ้งให้ทราบอีกทุกๆ 3 เดือนหากยังไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีนั้น ๆ
- แจ้งเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert) รายการเงินที่ออกจากบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันตั้งแต่ 
  5,000 บาท  ต่อรายการ ไม่ว่าจะถอนเงิน โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน
  เคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีโฟน 1572 และเครื่อง ATM ของทุกธนาคาร

2. บริการแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้รับโอน (Money Transfer Alert)
ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครบริการ เพียงทำรายการโอนเงินผ่านเครื่องกรุงศรี ATM หรือกรุงศรีออนไลน์ ไปยังบัญชีอื่น
ภายในธนาคารหรือต่างธนาคาร ตามขั้นตอนปกติและระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเพิ่มเติม จากนั้นธนาคารจะส่ง SMS
แจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงการโอนเงินของคุณในทันที

3. บริการสอบถามข้อมูลทางการเงิน (Financial Inquiry)
เพียงลงทะเบียนสมัครบริการ ที่ตู้กรุงศรี ATM หรือสาขาของธนาคาร และพิมพ์ SMS ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งไปที่เบอร์ 4500555
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   - สอบถามยอดบัญชีคงเหลือ (Account Balance Inquiry) สำหรับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
   - สอบถามรายการเดินบัญชี 3 รายการล่าสุด (Last 3 Transactions Inquiry) สำหรับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
     สำหรับ 3 รายการล่าสุดภายในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา

4. บริการการสอบถามข้อมูลทั่วไปของธนาคาร (Bank Information Inquiry)
ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครบริการ และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร เพียงพิมพ์ SMS ตาม รูปแบบที่กำหนด
และส่งไปที่เบอร์ 4500555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  - สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rates Inquiry) สอบถามได้ 2 รูปแบบดังนี้ 
    (1) สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน 5 สกุลเงินหลัก เพื่อรับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายธนบัตรประจำวันล่าสุด 
         (เฉพาะอัตราซื้อขายธนบัตรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา) สำหรับทั้ง 5 สกุลเงินดังนี้ USD, EUR, AUD, HKD, SGD 
    (2) สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงิน เพื่อรับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายธนบัตร และ T/T ประจำวันของ
          แต่ละสกุลเงินล่าสุดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับ 22 สกุลเงิน ดังต่อไปนี้ USD, EUR, GBP, JPY, MYR, SGD,
          HKD, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, KRW, NOK, NZD, SEK, TWD, AED, INR, BND, SAR และ ZAR  
  - บริการสอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rates Inquiry) เพื่อข้อมูลล่าสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/
    ประจำแบบ 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - บริการสอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Lending Rates Inquiry) เพื่อรับข้อมูลล่าสุดของอัตราดอกเบี้ย MLR, MOR, MRR
    ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉพาะอัตราสำหรับบุคคลธรรมดา)


ขั้นตอนสมัครใช้บริการ

คุณสามารถสมัครใช้ Krungsri SMS Banking สำหรับบริการแจ้ง และบริการสอบถามข้อมูลทางการเงินได้ง่ายๆ โดยลงทะเบียน
บัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือผ่านตู้กรุงศรี ATM หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


ผ่านสาขาของธนาคาร

กรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ต้องการจะผูกกับบริการไปยื่นได้ที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี
จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS ภายใน 7-14 วันทำการ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน หรือเป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม / บัตรกรุงศรี
    วีซ่า อิเล็กตรอน / บัตรกรุงศรี วีซ่า เดบิต
2. เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการแจ้งและสอบถามข้อมูลทางการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
3. กรณีสมัครผ่านตู้กรุงศรี ATM ธนาคารจะลงทะเบียนบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันที่ผูกไว้กับบัตรให้โดยอัตโนมัติ
4. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / เปลี่ยนภาษา SMS ที่ได้รับ / ยกเลิกรับข่าวสารจากธนาคาร / ยกเลิก
    บริการ Krungsri SMS Banking ได้ผ่านตู้กรุงศรี ATM หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ


ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลผ่านบริการ SMS 4500555
เลือกเมนู “เขียนข้อความใหม่” บนโทรศัพท์มือถือของคุณ และพิมพ์ SMS ตามรูปแบบของแต่ละบริการดังนี้

สอบถามยอดบัญชีคงเหลือ 
    1. พิมพ์ BAL (เว้นวรรค) ตามด้วยเลขที่บัญชี 6 หลักสุดท้าย เช่น BAL 553322
    2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
    3. รอรับ SMS ตอบกลับ
        ตัวอย่างข้อความภาษาไทย :
        บัญชี xxx155332x ยอดถอนได้ 890.00บ (ณ 1/11/50, 12.00น)

บริการสอบถามรายการเดินบัญชี 3 รายการล่าสุด
     1. พิมพ์ TXN (เว้นวรรค) ตามด้วยเลขที่บัญชี 6 หลักสุดท้าย เช่น TXN 553322
     2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
     3. รอรับ SMS ตอบกลับ
         ตัวอย่างข้อความภาษาไทย :
         บัญชี xxx155332x, 08/10/50 ฝากเงินสด 10000.00บ, 09/10/50 ถอนเงินสด 500.00บ,
         10/10/50 เงินโอนออก 4000.00บ, ยอดถอนได้ 890.55บ (ณ 1/11/50, 12.00น)

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    (1) สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน 5 สกุลเงินหลัก ได้แก่ USD, EUR, AUD, HKD, SGD
        1. พิมพ์ FX กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาอังกฤษ 
            พิมพ์ FX (เว้นวรรค) TH กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาไทย
        2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
        3. รอรับ SMS ตอบกลับ
        ตัวอย่างข้อความภาษาไทย:
        ธนบัตร 33.58-34.15บ/USD; 48.45-49.60บ/EUR; 31.08-31.93บ/AUD; 4.26-4.43 บ/HKD; 23.11-23.69บ/SGD
       (ณ 1/11/50, 7.57น, รอบที่1) 

    (2) สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงิน 
         1.พิมพ์ FX (เว้นวรรค) ตัวย่อสกุลเงิน กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาอังกฤษ 
            พิมพ์ FX (เว้นวรรค) ตัวย่อสกุลเงิน (เว้นวรรค) TH กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาไทย
         2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
         3. รอรับ SMS ตอบกลับ
         ตัวอย่างข้อความภาษาไทย:
         USD ธนบัตร 33.58-34.15, โอน T/T 33.85-34.05 (ณ 1/11/50, 7.57น, รอบที่1) 
         * หมายเหตุ รหัสสกุลเงิน 22 สกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, GBP, JPY, MYR, SGD, HKD, AUD, CAD, 
           CHF, CNY, DKK, KRW, NOK, NZD, SEK, TWD, AED, INR, BND, SAR และ ZAR


สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
     1. พิมพ์ INTD กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาอังกฤษ
         พิมพ์ INTD (เว้นวรรค) TH กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาไทย
     2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
     3. รอรับ SMS ตอบกลับ

บริการสอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
     1. พิมพ์ INTL กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาอังกฤษ
         พิมพ์ INTL (เว้นวรรค) TH กรณีต้องการให้แจ้งผลเป็นภาษาไทย
     2. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4500555
     3. รอรับ SMS ตอบกลับ 

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการตามข้อ 1/, 2/ และ 3/ จากเดิม
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
เป็น ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการตลอดไป
2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการตามข้อ 4/ และ 5/ เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการจากลูกค้าผู้ใช้บริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call 1572

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel